ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληθώρα νομοθετικών διατάξεων που αφορά σε εμπορία προϊόντων του κλάδου της υγείας, όπως είναι τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα καλλυντικά. Τα ως άνω νομοθετήματα περιέχουν διατάξεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων, οι οποίες καταρχήν έρχονται σε σύγκρουση με την Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ το μάρκετινγκ των επαγγελματιών υγείας δεν έχει εναρμονιστεί στο ενωσιακό δίκαιο. Ως εκ τούτου, ο νομοθέτης κάθε κράτους μέλους είναι επιφορτισμένος να προβεί σε ρύθμιση, αναλόγως των αναγκών της εσωτερικής αγοράς με τη θέσπιση ειδικών δεοντολογικών κανόνων για την εμπορική προώθηση προϊόντων. Τυχόν περιορισμοί του διακοινοτικού εμπορίου που δύνανται να προκύψουν από τις διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών εξετάζονται υπό το πρίσμα περί θεμελιωδών ελευθεριών στην εσωτερική αγορά όπως π.χ. η αρχή της αναλογικότητας.

Χαρακτηριστική περίπτωση διασυνοριακής εμπορίας υπηρεσιών υγείας, υποκείμενης σε αποκλίνον νομοθετικό καθεστώς στα κράτη μέλη της ΕΕ, αποτελεί η λειτουργία των ηλεκτρονικών φαρμακείων. Ο όρος αυτός περιγράφει την εξ αποστάσεως πώληση φαρμάκων μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας, από φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο της έδρας τους.

Στο εξωτερικό, τα ηλεκτρονικά φαρμακεία καθίστανται ολοένα και πιο δημοφιλή λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν, όπως η χαμηλότερη τιμή, η πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα φάρμακα που χορηγούνται, η παράδοση φαρμάκων όλο το 24ωρο και η εύκολη διαθεσιμότητα φαρμάκων που κατά τα άλλα είναι δύσκολο να βρεθούν. Οι ασθενείς δεν χρειάζεται να επισκέπτονται φυσικά το φαρμακείο για την προμήθεια φαρμάκων, ενώ όπως λέγεται μπορεί ενδεχομένως η συνταγή να κατατεθεί από τον γιατρό στην πύλη ePharmacy και να λάβουν οι ασθενείς τα απαραίτητα φάρμακα στην πόρτα τους.  Η Γερμανία κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά ePharmacy και αυτό αποδίδεται στο διασυνοριακό εμπόριο, στο οποίο πρωτοστάτησε η DocMorris.

Το φαρμακείο DocMorris, είχε ως έδρα την Ολλανδία και δραστηριοποιούνταν στην ηλεκτρονική πώληση φαρμάκων, συνταγογραφούμενων και μη, στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Εναντίον του ως άνω φαρμακείου προσέφυγε ο γερμανικός σύνδεσμος φαρμακοποιών και το ΔΕΕ κλήθηκε να αποφανθεί αφενός αν επιτρέπεται σε φαρμακεία να εμπορεύονται εξ αποστάσεως φάρμακα, που στο κράτος εισαγωγής χορηγούνται μόνο από συμβατικά φαρμακεία και αφετέρου αν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο εθνική απαγόρευση διαφήμισης της ταχυδρομικής αποστολής φαρμάκων. Από την απόφαση του ΔΕΕ επί της ως άνω υπόθεσης προέκυψε ότι η λειτουργία των ηλεκτρονικών φαρμακείων είναι καταρχήν ελεύθερη στην ΕΕ. Το ενωσιακό δίκαιο, απαγορεύει στις επιχειρήσεις αυτές τη διάθεση φαρμάκων , των οποίων η κυκλοφορία δεν έχει εγκριθεί στο κράτος αποστολής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την ηλεκτρονική πώληση σκευασμάτων, των οποίων η χορήγηση προϋποθέτει συνταγή γιατρού. Επιπλέον, απαγορεύεται η διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ μη συνταγογραφούμενα φάρμακα διακινούνται ελεύθερα.

Στην Ελλάδα,  σχετικά πρόσφατα, θεσπίστηκε ο νόμος 4316/2014, που στο άρθρο 4 προβλέπει ότι «1. Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) η οποία πρέπει να δίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήματος, ορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η μέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων. 2. Στους παραβάτες φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται: α) χρηματικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και β) χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 11 του ν. 1963/1991, ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3204/2003 και του άρθρου 39 του ν. 4025/2011 με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 3. Όποιος χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.».

 

Βασικό αντικείμενο των ηλεκτρονικών φαρμακείων στην Ελλάδα αποτελούν μέχρι στιγμής τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα και τα συμπληρώματα διατροφής και αντιπροσωπεύουν περίπου το 10-15% του τζίρου που κάνουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιούν (συνολικά και για τις δύο) πωλήσεις ύψους 125 εκατ. ευρώ. Γεγονός που σημαίνει ότι πάνω από το 85% των παραφαρμάκων συνεχίζει να διακινείται από τον πάγκο των φαρμακείων. Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται περί τα 600-700 e-shop, ενώ το πρώτο e-shop εμφανίστηκε στις αρχές του 2000 στην Πελοπόννησο.

 

Η εξοικείωση του ελληνικού αγοραστικού κοινού με τα ηλεκτρονικά φαρμακεία καθίσταται επιτακτική. Μέχρι το 2023, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η Ευρώπη αναμένεται ότι θα έχει ξεπεράσει σε μέγεθος την Βόρεια Αμερική όσον αφορά τα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Σύμφωνα με αυτήν, η  παγκόσμια αγορά για τα ePharmacies εκτιμήθηκε σε 29,35 δισ. δολ. το 2014 και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 17,7% καθόλη τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου από το 2015 έως το 2023. Σημειώνεται ότι το 2014, η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε από πλευράς εσόδων το μεγαλύτερο τμήμα στην παγκόσμια αγορά ePharmacy, ακολουθούμενη από την Ευρώπη. Ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι κύριοι παράγοντες που  θα οδηγήσουν στη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρονικών φαρμακείων είναι η αυξανόμενη διείσδυση του Internet υψηλής ταχύτητας και η στροφή των καταναλωτών προς την αγορά φαρμάκων από το διαδίκτυο.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com