Οι κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων λειτουργίας συμμόρφωσης της MiFID II

Σκοπός των νέων κατευθυντήριων γραμμών της ESMA, που δημοσιεύθηκαν στις 5-6-2020, είναι «η ενίσχυση της σαφήνειας και η προώθηση της σύγκλισης στην εφαρμογή ορισμένων πτυχών των νέων απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης της MiFID II, αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για το ίδιο θέμα, οι οποίες εκδόθηκαν το 2012». Οι  νέες  κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν τις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο της MiFID II και τα αποτελέσματα των εποπτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η MiFID II απαιτεί από τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν μια σειρά συστημάτων και ελέγχων (ανάλογα με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχείρησής τους, καθώς και το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων) με στόχο τη διασφάλιση ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης, με σαφή οργανωτική δομή και γραμμές ευθύνης, καθώς και αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης. Αυτό περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για τη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης και την ίδρυση μόνιμου, ανεξάρτητου και αποτελεσματικού τμήματος συμμόρφωσης.

Η σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης ήταν ήδη σαφής στο πλαίσιο της MiFID I και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην MiFID II. Η ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο της MiFID II ήταν καίριας σημασίας, καθώς ένα ισχυρό τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης μειώνει τους κινδύνους και διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές να ασκούν αποτελεσματικά τις εξουσίες τους. Μολονότι οι στόχοι της κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις, παρέμειναν αμετάβλητες, οι υποχρεώσεις ενισχύθηκαν, διευρύνθηκαν και περιγράφονται λεπτομερώς στο πλαίσιο της MiFID II.

Οι νέες  κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τις εθνικές αρχές και τους ακόλουθους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές:

i) επιχειρήσεις επενδύσεων,

ii) πιστωτικά ιδρύματα,

iii) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης κινητών αξιών (ΟΣΕΚΑ) [άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ] και

iv) διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ)  [άρθρο 6 παράγραφος 4 του ΔΟΕΕ].

Οι νέες  κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι νέες  κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού της ESMA. Οι στόχοι των νέων κατευθυντήριων γραμμών είναι να  «καθιερωθούν συνεπείς, κατάλληλες και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ και να διασφαλιστεί η κοινή, ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή ορισμένων πτυχών κανονιστικής συμμόρφωσης της MiFID II σχετικά με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2″.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές είναι:

 1. Κατευθυντήρια γραμμή 1 σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου συμμόρφωσης. Η κανονιστική συμμόρφωση, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, θα διενεργεί εκτίμηση κινδύνου για να διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι συμμόρφωσης παρακολουθούνται διεξοδικά. Τα πορίσματα της εκτίμησης κινδύνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του προγράμματος εργασίας της κανονιστικής συμμόρφωσης και την αποτελεσματική κατανομή των σχετικών οικονομικών πόρων. Επανεξέταση της εκτίμησης κινδύνου θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση και, όταν είναι αναγκαίο, να αναθεωρείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης καθώς και οι συμβουλευτικές δραστηριότητες εξακολουθούν να ισχύουν.
 2. Κατευθυντήρια γραμμή 2 σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης της κανονιστικής συμμόρφωσης. Στόχος του προγράμματος παρακολούθησης βάσει κινδύνου θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον οι δραστηριότητες της επιχείρησης διεξάγονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της, καθώς και κατά πόσον οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της, τα μέτρα οργάνωσης και ελέγχου παραμένουν αποτελεσματικά και κατάλληλα για να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος συμμόρφωσης παρακολουθείται διεξοδικά. Η προσέγγιση της συμμόρφωσης με βάση τον κίνδυνο θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από την κανονιστική συμμόρφωση , καθώς και της έκτασης του προγράμματος παρακολούθησης και της συχνότητας των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που εκτελούνται από την κανονιστική συμμόρφωση.
 3. Κατευθυντήρια γραμμή 3 σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι υποχρεωτικές εκθέσεις συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις επιχειρηματικές μονάδες που συμμετέχουν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και βοηθητικών υπηρεσιών που παρέχονται από μια επιχείρηση. Όταν η έκθεση δεν καλύπτει όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της επιχείρησης, θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τους λόγους.
 4. Κατευθυντήρια γραμμή 4  σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής συμβουλών και συνδρομής από την κανονιστική συμμόρφωση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η κανονιστική συμμόρφωση εκπληρώνει τις συμβουλευτικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στήριξης για το προσωπικό και της εκπαίδευσης της διοίκησης, της παροχής καθημερινής βοήθειας στο προσωπικό και τη διοίκηση και της συμμετοχής στη θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών εντός της επιχείρησης.  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθούν και να ενισχύουν μια «κουλτούρα συμμόρφωσης» σε ολόκληρη την επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Σκοπός της κουλτούρας συμμόρφωσης δεν είναι μόνο να καθοριστεί το συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά να συμμετέχει και το προσωπικό στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών καθώς και να συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η επιχείρηση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό της είναι επαρκώς εκπαιδευμένο.
 5. Κατευθυντήρια γραμμή 5 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Όταν οι δραστηριότητες επιχειρηματικής μονάδας μιας επιχείρησης επεκτείνονται σημαντικά, η επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η κανονιστική συμμόρφωση επεκτείνεται ομοίως σε συνάρτηση με τις αλλαγές στον κίνδυνο συμμόρφωσης της επιχείρησης. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά, και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κατά πόσον ο αριθμός του προσωπικού και η εμπειρογνωμοσύνη τους εξακολουθούν να είναι επαρκή για την εκπλήρωση των καθηκόντων της κανονιστικής συμμόρφωσης.
 6. Κατευθυντήρια γραμμή 6  σχετικά με τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την ειδίκευση και την εξουσία της κανονιστικής συμμόρφωσης. Αυτή είναι μια νέα κατευθυντήρια γραμμή που δεν υπήρχε στις κατευθυντήριες γραμμές του 2012. Το προσωπικό του τμήματος κανονιστικής συμμόρφωσης της επιχείρησης πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες δεξιότητες, γνώσεις και ειδίκευση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκώς ευρείες γνώσεις και πείρα και επαρκώς υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης στο σύνολό του και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του. Για να καταδειχθεί το αναγκαίο επίπεδο γνώσεων ή/και πείρας, μπορούν να προβλεφθούν διάφορες επιλογές σε εθνικό επίπεδο στο οικείο κράτος μέλος.
 7. Κατευθυντήρια γραμμή 7 σχετικά με τη μονιμότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμίσεις για να εξασφαλίζουν ότι οι ευθύνες του υπεύθυνου συμμόρφωσης εκπληρώνονται σε περίπτωση απουσίας του, καθώς και κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις της κανονιστικής συμμόρφωσης εκπληρώνονται σε συνεχή βάση. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι γραπτές. Οι αρμοδιότητες και οι αρχές της κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να καθορίζονται σε μια «πολιτική συμμόρφωσης» ή σε άλλες γενικές πολιτικές ή εσωτερικούς κανόνες που λαμβάνουν υπόψη το πεδίο εφαρμογής και τη φύση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 8. Κατευθυντήρια γραμμή 8 σχετικά με την ανεξαρτησία της κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κανονιστική συμμόρφωσης κατέχει θέση στην οργανωτική τους δομή, η οποία διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης και το λοιπό προσωπικό του οικείου τμήματος ενεργούν ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 9. Κατευθυντήρια γραμμή 9 σχετικά με την αναλογικότητα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίζουν ποια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών μέτρων και των οικονομικών πόρων, είναι καταλληλότερα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της κανονιστικής συμμόρφωσης σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.
 10. Κατευθυντήρια γραμμή 10 σχετικά με τη διασύνδεση της κανονιστικής συμμόρφωσης με άλλες λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου. Σε μία επιχείρηση θα πρέπει να ευνοείται ο διαχωρισμός των λειτουργιών ελέγχου δεόντως. Η διασύνδεση της κανονιστικής συμμόρφωσης με άλλες τμήματα ελέγχου μπορεί να είναι αποδεκτή, εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της κανονιστικής συμμόρφωσης.
 11. Κατευθυντήρια γραμμή 11 σχετικά με την εξωτερική ανάθεση της κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλες οι υποχρεώσεις του τμήματος κανονιστικής συμμόρφωσης εξακολουθούν να εκπληρώνονται, όταν το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του τμήματος ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι επιχειρήσεις μπορούν μόνο να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες μόνο καθήκοντα, αλλά όχι ευθύνες: οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν σε εξωτερική ανάθεση των καθηκόντων τους παραμένουν πλήρως υπεύθυνες για τα καθήκοντα που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com