ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ 5ης και 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Εισαγωγη

Σε συνέχεια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, εκδόθηκαν η 2η, 4η και 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων σχετικά με την “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” και τη “Γενική Επιχειρηματικότητα” αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η 2η Προκήρυξη αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και την παροχή σε αυτές κινήτρων με στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για όσες προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους που απαριθμούνται στον ανωτέρω αναπτυξιακό νόμο.

Η 4η και 5η Προκήρυξη αφορούν την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της συνεργασίας και την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση, τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, τη μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και, τέλος, την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Πρακτικες Οδηγιες

Ακολουθεί Πρακτικός Οδηγός με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής στα καθεστώτα ενισχύσεων που αναλύονται στις ανωτέρω Προκηρύξεις.

Όροι και Προϋποθέσεις υπαγωγής στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Α. Συμμετοχή φορέα είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση το 25% να μην περιέχει κρατική ενίσχυση.

αα. Ίδια κεφάλαια:

 • Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια.
 • Με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων.
 • Με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν από την παρέλευση επτά ετών προκειμένου για μεγάλες επιχειρήσεις, ή πέντε ετών, προκειμένου για μεσαίες επιχειρήσεις ή τριών ετών, προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 • Με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης, με την απόδειξη δυνατότητας πώλησης.

ββ. Κάλυψη με εξωτερική χρηματοδότηση:

 • H εξωτερική χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από τραπεζικό ή ομολογιακό δάνειο, είτε από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Β. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς το ποσό των  250.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 150.000 ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 100.000 ευρώ
 • Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις το ποσό των 50.000 ευρώ

Χαρακτήρας Αρχικής Επένδυσης

Τα επενδυτικά στοιχεία θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, και να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης   μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, αρκεί οι επιλέξιμες δαπάνες να ξεπερνούν κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε μία επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά μετοχών.

Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων θεωρούνται όσες επιχειρήσεις έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια ή διατηρούν υποκατάστημα εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια

Εταιρικές μορφές δικαιούχων:

 • ατομική επιχείρηση, εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
 •  εμπορική εταιρεία,
 • συνεταιρισμός,
 •  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78),
 •  υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: – δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού – δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτές η προσφορά υπηρεσιών – δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δύο Προκηρύξεων.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια και εξαιρέσεις

Στα καθεστώτα ενισχύσεων υπάγονται επενδυτικά σχέδια σχεδόν όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση επενδυτικά σχέδια που αφορούν  τομείς, όπως αυτοί απαριθμούνται στην 2η και 4η Προκήρυξη. Πιο συγκεκριμένα:

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των προκηρύξεων, τα επενδυτικά σχέδια:


α. στον τομέα του χάλυβα

β. στον τομέα των συνθετικών ινών

γ. στον τομέα του άνθρακα

δ. στον τομέα της ναυπηγίας,

ε. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας,

στ. στον τομέα μεταφορών

Με βάση τον ΚΑΔ δεν υπάγονται οι παρακάτω τομείς:


-02- Δασοκομία και Υλοτομία.


-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).


-06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου),-09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου).


-09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.


-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.


-41- Κατασκευές κτιρίων.


-42- Έργα πολιτικού μηχανικού.


-43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.


-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.


-46- Χονδρικό εμπόριο.


-47- Λιανικό εμπόριο.


-49- Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.


-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη των κατ΄εξαίρεση υπαγόμενων δραστηριοτήτων.

-55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη των κατ’ εξαίρεση υπαγόμενων δραστηριοτήτων


-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.


-64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.


-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.


-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.


-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.


-69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.


-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.


-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.


-72- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.


-73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.


-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.


-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.


-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.


-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.


-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.


-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.


-84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.


-85- Εκπαίδευση.


-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.


-87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.


-88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.


-90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.


-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη των κατ΄ εξαίρεση υπαγόμενων δραστηριοτήτων.


-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη των κατ’ εξαίρεση των υπαγόμενων δραστηριοτήτων

-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.


-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.


-96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των κατ’ εξαίρεση των υπαγόμενων δραστηριοτήτων.


-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.


-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.


-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες:

-91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών)

-91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).

-52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)],

-52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων)

-52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)].

 Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:
 

 • ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο),
 • επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 •  ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 •  ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 •  εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα προπονητικού,
 • ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.),
 • ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που καθορίζονται στις δύο προκηρύξεις.


Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17-10-2016.
Στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’4122).

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή των περιγραφόμενων στις ανωτέρω Προκηρύξεις καθεστώτων ενισχύσεων .

Επιλέξιμο κόστος

Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόμενο κόστος ορίζεται το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών .

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων, έξοδα νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών κλπ.
 • Για τις επιλέξιμες δαπάνες στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ισχύουν οι περιορισμοί που καθορίζονται στην ΚΥΑ 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄4122)

Είδη Ενισχύσεων:

 • Τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται συνδυαστικά συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.
 • Για τη λήψη των ενισχύσεων της επιχορήγησης ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, απαιτείται να εμφανίζονται κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν την αίτηση υπαγωγής, αλλιώς το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται  στο σύνολό του.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν τις δαπάνες εκείνες για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό.

Επιλέξιμες δαπάνες  περιφερειακών ενισχύσεων: Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού. Oι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεωνΕπενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Είδη Ενισχύσεων:

Στα επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των προ φόρου κερδών). Παρέχεται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Παρέχεται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
 • Eπιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. Παρέχεται αυτοτελώς.

Εντάσεις και ύψη δαπανών:

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων ενίσχυσης υπολογίζονται πάντα επί του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και ανά ομάδα δαπάνης και καθορίζονται στις Προκηρύξεις 2 και 4.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων:

Σύμφωνα με την 4η Προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων, το ποσοστό επιχορήγησης, το οποίο συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, ορίζεται στο 100% για επενδυτικά σχέδια που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς.
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόληση τους σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους.
 • Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
 • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του ν. 4399/2016.
 • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου

Βήμα 1ο:

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή δίδεται ένας κωδικός για την ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας της αίτησης.

Βήμα 2ο:

 Απαγορεύεται η υποβολή στον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων για το ίδιο σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Βήμα 3ο:

 Υποχρεωτική η καταβολή παραβόλου, η οποία ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου.

Βήμα 4ο:

Διαδικασία αξιολόγησης

Υποχρεώσεις φορέων:

 • Τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος/ απλογραφικού συστήματος για επενδυτικά σχέδια, των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
 • Τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, διάρκειας 3 ετών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 5 ετών για μεσαίες και 7 ετών για μεγάλες.

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις:

 • Τήρηση όρων απόφασης υπαγωγής
 • Απαγόρευση παύσης λειτουργίας της επιχείρησης
 • Απαγόρευση διακοπής της παραγωγικής δραστηριότητας της επένδυσης
 • Διατήρηση κυριότητας μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Απαγόρευση μεταβίβασης πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • Μη μεταβολή τόπου εγκατάστασης της επένδυσης
 • Απαγόρευσης εκμίσθωσης μέρους ή συνόλου της ενισχυθείσας επένδυσης
 • Απαγόρευση συγχώνευσης, απορρόφησης ή απόσχισης κλάδου
 • Γνωστοποίηση κάθε μεταβολής των στοιχείων τους
 • Διατήρηση Ετήσιων Μονάδων  Εργασίας(Ε.Μ.Ε.)
 • Ανάρτηση στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδας που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) μέσω ΠΣΚΕ
 • Διατήρηση χαρακτηριστικών βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής αντιμετώπισης στην διαδικασία αξιολόγησης
 • Διατήρηση φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαδικασία καταβολής ενισχύσεων:

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από το δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή:

 • Η έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.
 • Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:

αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης,
ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 • Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
 • Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.
 • Με την υπ’ αριθμόν 61239/15-6-2020 (ΦΕΚ 2471/Β’/22.06.2020)  κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών εξειδικεύεται ο χρόνος θεμελίωσης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής και ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος.

Χρονος θεμελιωσης δικαιωματος φορολογικης απαλλαγης (αρ.2 ΚΥΑ 31239/15-6-2020):

 • Έναρξη χρήσης φορολογικής απαλλαγής θεωρείται το έτος εντός του οποίου δημοσιεύεται η πιστοποίηση υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου ή η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.
 • Ο φορέας της επένδυσης δύναται να αξιοποιήσει την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε(15)  φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος.
 • Εάν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες εξοπλισμού από χρηματοδοτική μίσθωση, τότε το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
 • Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό φοροαπαλλαγής εμφανίζεται ανά επενδυτικό σχέδιο σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης και σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος που δεν καταβλήθηκε λόγω της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
 • Τα ειδικά αποθεματικά που δημιουργούνται από την ενίσχυση της φορολογική απαλλαγής δεν μπορούν να διανεμηθούν, ούτε να κεφαλαιοποιηθούν.

Τροπος υπολογισμου του ποσου φορολογικης απαλλαγης(αρ.4 ΚΥΑ 31239/15-6-2020):

 • Για τον υπολογισμό της φορολογικής απαλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον επενδυτικό φορέα κατά την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος .
 • Ο φόρος που δεν καταβάλλεται, υπολογίζεται με βάση το συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, ανάλογα με τη νομική μορφή του δικαιούχου, όπως προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία.

Δηλωση φορολογικης απαλλαγης (αρ.3 ΚΥΑ 31239/15-6-2020):

 • Οι επενδυτικοί φορείς των οποίων τα σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται σε ετήσια υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ). Στη ΔΦΑ δηλώνεται το ποσό του φόρου που εκπίπτει λόγω της φορολογικής απαλλαγής.
 • Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή ΔΦΑ.
 • Η ΔΦΑ υποβάλλεται υποχρεωτικά με την έναρξη χρήσης της φορολογικής απαλλαγής, η οποία υποβάλλεται ετησίως μέχρι την εξάντληση του ποσού της φοροαπαλλαγής ή μέχρι την παρέλευση 15 ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας.
 • Υποβάλλεται από τον φορέα ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 • Μαζί με τη δήλωση συνυποβάλλονται και η απόφαση πιστοποίησης υλοποίησης του 50% της επένδυσης ή η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, η σύμβαση χρηματοδοτικής  μίσθωσης (leasing), εφόσον υπάρχει, καθώς και τυχόν γνωμοδοτήσεις ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.  


2. Επιχορήγηση:

 • Ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί κατόπιν σχετικού αιτήματος να καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολο της σε περίπτωση μη εφαρμογής της ρύθμισης της περίπτωσης α’, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.
 • Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους.
 • Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

3. Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης.

Δυνατότητα προεξόφλησης των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον φορέα μόνο, όμως, για τους τελευταίος 12 μήνες της σύμβασης μίσθωσης.

Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.


4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.

Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους που προβλέπονται στον ν. 4399/2016 καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της 2ης και 4ης Προκήρυξης ξεκίνησε στις  21/05/2020 και έληξε στις 31/07/2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σχεδίων της 5ης Προκήρυξης ξεκίνησε την 01/09/2020 με καταληκτική ημερομηνία την 30/10/2020

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τα καθεστώτα των επενδυτικών σχεδίων καθώς και την διαδικασία υποβολής σε αυτά είμαστε στην διάθεσή σας με εξειδικευμένες οδηγίες.

Κατσίκης Καλαματιανού & Συνεργάτες

Δικηγορική Εταιρεία

Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Κολωνάκι, 10675, Αθήνα

τηλ. 210 8224776

e-mail. office@kklegal.eu

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com