Νόμος 4679/2020 – Εμπορικά σήματα – ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4679/2020 – Εμπορικά σήματα – ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις

Στις 20-03-3030 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος  περί εμπορικών σημάτων (ν.4679/2020), με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και η εκ νέου ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις, με τον οποίο καταργούνται τα άρθρα 121-182 του μέχρι πρότινος ισχύοντος νόμου 4072/2012, εισάγονται νέοι ορισμοί περί σημάτων και επέρχονται βασικές «δικονομικές αλλαγές». Οι κυριότερες από τις αλλαγές του νέου νόμου αναλύονται κατωτέρω ως εξής:

Με το άρθρο 2 θεσπίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις για τα χαρακτηριστικά των σημάτων και εισάγονται νέες κατηγορίες αυτών. Τα νέα είδη σημάτων τα οποία εισάγονται είναι το  λεκτικό σήμα, το απεικονιστικό σήμα, το σήμα τρισδιάστατου σχήματος, το σήμα θέσης, το σήμα μοτίβου, τα σήματα συνιστάμενα σε χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων, το ηχητικό σήμα, το σήμα κίνησης, το οπτικοαουστικό και το ολογραφικό σήμα. Εάν  το σήμα δεν ανήκει στα ανωτέρω είδη, η αναπαράστασή του πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

Στο άρθρο 5 παρ. 5 προβλέπεται, κατά την εξέταση της δήλωσης κατάθεσης σήματος, η αυτεπάγγελτη έρευνα  από τον Ερευνητή της Διεύθυνσης Σημάτων, ο οποίος δύναται να πραγματοποιεί έρευνα για τυχόν προγενέστερα σήματα ή δηλώσεις συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών καταχωρήσεων, τα οποία κατά την κρίση του προσβάλλονται από τη δήλωση της κατάθεσης νέου σήματος και να ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους προκειμένου να ασκήσουν ανακοπή, εφόσον το επιθυμούν.

 Για πρώτη φορά θεσπίζεται στο άρθρο 31 του νόμου η δυνατότητα αίτησης διαμεσολάβησης από τα μέρη στις περιπτώσεις διαφορών μεταξύ ιδιωτών ενώπιον της ΔΕΣ, οποτεδήποτε μετά την κατάθεση ανακοπής, αίτησης έκπτωσης, ακυρότητας ή παρέμβασης.

Κατ’ επιταγή της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ (Άρθρο 53) προστίθενται αναλυτικές ρυθμίσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων που περιέρχονται στη Διεύθυνση Σημάτων στο πλαίσιο των διαδικασιών που θεσπίζονται από τον νέο νόμο, στο άρθρο 34 του ν.4679/2020. Η Διεύθυνση Σημάτων συλλέγει και αποθηκεύει σε φυσική ή και ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλα τα στοιχεία. Η φυσική ή και ηλεκτρονική βάση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα, επιπρόσθετων από αυτά που περιέχονται στο μητρώο στο βαθμό που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διεύθυνση Σημάτων υπόκειται στον Κανονισμό (ΕE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119) και στον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται για τους  αναφερόμενους στο νόμο σκοπούς.

Η σημαντικότερη, ίσως, καινοτομία που επιφέρει ο νέος νόμος, είναι η μερική ή ολική δημοσίευση των αποφάσεων των αστικών και ποινικών δικαστηρίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 46, τα δικαστήρια μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή του πολιτικώς ενάγοντος, να διατάσσουν την δημοσιοποίηση των αποφάσεων ή την ανάρτηση τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης.

Κατόπιν ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ προβλέπεται με το νέο νόμο και η κατάθεση σήματος πιστοποίησης. Το σήμα πιστοποίησης είναι ένα νέο είδος σήματος σε επίπεδο ΕΕ, παρότι υφίσταται σε ορισμένα εθνικά συστήματα στην ΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια. Τα σήματα πιστοποίησης είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.

Τέλος, αλλαγές επέρχονται στο ύψος των τελών που πρέπει να καταβάλλονται. Ενδεικτικά, προβλέπεται αύξηση κατά 10 ευρώ στο τέλος κατάθεσης εθνικού σήματος, από 110 ευρώ στα 120 ευρώ. Το τέλος ηλεκτρονικής κατάθεσης μειώνεται κατά 10 ευρώ, θα πρέπει να καταβάλλονται δηλαδή 100 ευρώ αντί για 110 ευρώ κ.οκ. Σε αντίθεση με τον  προϊσχύσαντα νόμο 4072/2012, δεν προβλέπεται τέλος  για την αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή κατοικίας ή έδρας και για την εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος στο σήμα ή για τη διαβίβαση αίτησης σήματος στην ΕΕ.

Η ισχύς του νόμου 4679/2020 αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση τα άρθρα 2-6 για τα συστατικά σημεία του σήματος, τα άρθρα 25-28 και τα άρθρα 50 παράγραφοι 2 ως 7, 51 παράγραφος 2, 52 παράγραφοι 2 ως 8 και 53 ως 70  για την ανακοπή και τα σχετικά με την έκπτωση ή την ακυρότητα των σημάτων, τα οποία τυγχάνουν αναδρομικής εφαρμογής από τις 14.01.2019. Εξαιρούνται, επίσης, η παράγραφος 3 του άρθρου 30 και το πρώτο και τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 30, η ισχύς των οποίων αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com