ΝΟΜΟΣ 4816/2021

AML concept. Magnifier glass with text on the white background in sunlight.

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 – 6η οδηγία – του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

 

Στο κεφάλαιο Β του Νόμου 4816/2021 περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις, που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σκοπός του Κεφαλαίου Β είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (L 284), καθώς και η επικαιροποίηση του καταλόγου των βασικών αδικημάτων που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η αναδιαμόρφωση των προβλεπόμενων πλαισίων ποινής και των κυρώσεων και η ευθυγράμμιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δέσμευσης και δήμευσης των προϊόντων του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τον Ποινικό Κώδικα (Π.Κ., 4619/2019, Α’ 95).

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου νόμου 4816/2021 επαναπροσδιορίζουν το πλαίσιο καταπολέμησης της διακίνησης του μαύρου χρήματος. Ο Ν4816/2021 τροποποίησε διατάξεις του βασικού νόμου για το ξέπλυμα (4557/2018) και διευρύνει, τον κατάλογο των φορολογικών παραβάσεων που εντάσσονται στα «βασικά αδικήματα», που επιφέρουν δίωξη για ξέπλυμα.

 

Συγκεκριμένα, σε αυτά,  προστίθενται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Σημαντική είναι και η αλλαγή όσον αφορά στη δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι κατηγορούμενοι για ξέπλυμα  δεν κρίνονται με βάση  τις διατάξεις περί φορολογικού, τραπεζικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία που συλλέγονται νόμιμα από την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποτελούν στοιχεία εάν προκύψει ποινική δικογραφία  και λαμβάνονται υπόψιν. Τέλος διευκρινίζεται ότι για τους πλειστηριασμούς κατοικιών, αλλά και την εκδίκαση φορολογικών διαφορών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια που είναι κοντά στην έδρα του οφειλέτη ή του φορολογούμενου.

 

Εξαιρούνται από τα βασικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επισύρουν ποινική δίωξη για νομιμοποίηση μαύρου χρήματος, οι εκδότες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή διαστρεβλώνει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν πληρώνει ή όχι τον φόρο. Επίσης, δεν θα διώκονται για μαύρο χρήμα, όσοι εμπλέκονται σε διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αυτός περιέχει μεταξύ άλλων και διατάξεις που αφορούν έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τον covid-19, όπως τις διατάξεις για την ηλεκτρονική εφαρμογή (app) ελέγχου πιστοποιητικών COVID-19 σε καταστήματα και voucher σε νέους που εμβολιάζονται καθώς και αλλαγές στη Διοικητική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της απονομής της.

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com