ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.  Σε ποιες επιχειρήσεις εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και από πότε;

Το μέτρο της αναστολής εφαρμόζεται σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

  1. Σε όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους υποχρεωτικά λόγω κρατικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλονται όλες οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας από την ημέρα που η επιχείρηση τέθηκε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας μέχρι και τη λήξη του μέτρου της αναστολής.
  2. Σε επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στη λίστα των ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση-εργοδότης δικαιούται να επιλέξει την αναστολή μέρους ή του συνόλου των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. Η επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του μέτρου από την ημέρα που με υπουργική απόφαση συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Όταν η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται, ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία και ο εργοδότης δεν καταβάλει μισθό. Αντί μισθού, ο εργαζόμενος θα εισπράξει το κρατικό βοήθημα των 800 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 45 ημερολογιακές μέρες εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων λήγει στις 30 Απριλίου εφόσον δεν παραταθεί και, συνεπώς, η τυχόν αναστολή μίας σύμβασης εργασίας παύει αυτοδικαίως στις 30.04.2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν χρήση της δυνατότητας της αναστολής είναι να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

2. Ποια είναι η προθεσμία για τη θέση σε αναστολή των μισθωτών εργαζομένων;

Οι επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους με κρατική απόφαση θέτουν αμέσως τους εργαζομένους τους σε αναστολή και το δηλώνουν μέχρι 31.3.2020.

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται επιλέγουν μονομερώς την αναστολή και την δηλώνουν μέχρι και 20.4.2020. Η αναστολή μπορεί να γίνει για όλους ή μέρος των εργαζομένων, τμηματικά ή όχι μέχρι 20.4.2020.

3. Τι ισχύει για εργαζόμενους με πάνω από έναν εργοδότες;

Για την περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής και, κατ’ επέκταση, οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

4. Μπορούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοϊού να προβούν σε καταγγελία συμβάσεων;

Όχι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν χρήση της δυνατότητας της αναστολής των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας είναι να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Κατά τη λήξη του μέτρου της αναστολής, η επιχείρηση που κάνει χρήση του μέτρου θα πρέπει να έχει διατηρήσει ακριβώς το ίδιο εργατικό δυναμικό που είχε και πριν την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Επιπλέον σε περίπτωση πραγματοποίησής καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η καταγγελία είναι αυτοδικαίως άκυρη. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 (ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου) και εφεξής είναι άκυρες.

Συμπερασματικά, η καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας κατά την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού θα έχει ως συνέπεια την εξαίρεση της επιχείρησης από κάθε ευνοϊκό κρατικό μέτρο και την αυτοδίκαιη ακυρότητα της καταγγελίας.

5.  Τι ισχύει για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που λήγουν εντός Μαρτίου-Απριλίου;

Η λήξη των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας παρατείνεται για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής. Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος τεθεί σε αναστολή, το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν προσμετράται. Το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα για τη λήξη της σύμβασης εκκινεί με τη λήξη του μέτρου της αναστολής.

6.   Τι ισχύει για όσους εργαζομένους βρίσκονταν σε άδεια;

Οι άδειες αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα της αναστολής. Από τη στιγμή που εκκινεί η αναστολή η άδεια παύει και ξαναρχίζει με τη λήξη της αναστολής.

7.  Μπορούν όλοι οι εργοδότες – επιχειρήσεις να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας;

Η προαιρετική και μονομερώς από τον εργοδότη χρήση της δυνατότητας αναστολής εν όλω ή εν μέρει των συμβάσεων εργασίας αφορά μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

8. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού;

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε εκείνοι που ανήκουν στις κατηγορίες εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

 Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η δε δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

9.  Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εργοδότης ώστε να δηλώσει την αναστολή μίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας;

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 υπεύθυνη δήλωση, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19», στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά,

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής,

γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και

δ) τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 – είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020, στους εργαζόμενους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις πληττόμενες και οι οποίες επιλέγουν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής. Η διαφορά είναι πως οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή μέρος των εργαζομένων τους μέχρι και την 20.4.2020. Επίσης, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν δικαιούνται καταβολή μειωμένου ενοικίου επαγγελματικής έδρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1 της παρούσας παραγράφου, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

10. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εργαζόμενος επιχείρησης της οποίας ανεστάλη η λειτουργία με κρατική απόφαση για να λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού ;

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις-Εργοδότες, των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοιού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού».

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής:

Την 1/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

11. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εργαζόμενος επιχείρησης που περιλαμβάνεται στις πληττόμενες ώστε να λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού ;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με τον εργαζόμενο επιχείρησης που ανεστάλη η λειτουργία της υποχρεωτικά. Ωστόσο, ο εργαζόμενος πληττόμενης επιχείρησης δεν δικαιούται να καταβάλει μειωμένο ενοίκιο κατοικίας λόγω της αναστολής της σύμβασης εργασίας του.

12. Τι ισχύει για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή;

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης υποχρεούνται να υποβάλουν τις ΑΠΔ για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους, των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία, λήγουν την 31η/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com